Kim bấm số 10 XV

2,000

Mã kim #10 Phần đầu A Phần chân B
Size 9.4 5
G

0948302112