Kim bấm số 3 XV

4,000

Mã kim #3 Phần đầu A Phần chân B
Size 12.8 6
G

0948302112