Kim bấm XV 23/10

10,000

Mã kim 23/10 Phần đầu A Phần chân B
Size 12.85 10
G

0948302112