2

Kim bấm XV 23/13

11,000

Mã kim 23/13 Phần đầu A Phần chân B
Size 12.85 13
G

0948302112