Kim bấm XV 23/17

14,000

Mã kim 23/17 Phần đầu A Phần chân B
Size 12.85 17
G

0948302112