Kim bấm XV 23/23

21,000

Mã kim 23×23      Phần đầu A      Phần chân B
Size mmm              12.85                   23

G

0948302112