Kim bấm XV 23/8

8,500

Mã kim 23/8 Phần đầu A Phần chân B
Size 12.85 8
G

0948302112